Privacy policy

1. WAT MOET JE WETEN

Onder “Persoonsgegevens” wordt informatie verstaan waarmee een natuurlijke persoon direct (bijvoorbeeld aan de hand van een voor- of achternaam) of indirect (bijvoorbeeld via een telefoon- of ID-nummer) kan geïdentificeerd worden.

Persoonsgegevens “Verwerken”: een bewerking of een reeks bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (zoals het verzamelen, structureren, opslaan, wijzigen, openbaar maken).

Het “Doeleinde” van de Verwerking is de primaire doelstelling van het gebruik van de Persoonsgegevens.

De gegevens worden verzameld voor een bepaald, legitiem doel en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat oorspronkelijke doel.

De “Verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beslist of de Persoonsgegevens moeten verwerkt worden en hoe die Verwerking uitgevoerd dient te worden, met name door te bepalen welke tot welke Doeleinden de gegevens zullen dienen en welke hulpmiddelen

voor de Verwerking ervan zullen gebruikt worden.

De “Ontvanger” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie uw Persoonsgegevens verstrekt worden.

2. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Sonepar verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens om met u te communiceren tijdens het aanwervingsproces en om uw sollicitatie voor de vacante functie te evalueren.

Als uw sollicitatie succesvol is, kan Sonepar sommige van uw Persoonsgegevens gebruiken om de voorbereidende formaliteiten voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst te doorlopen.

3. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

De in bovenstaand punt 2 "Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens?" beschreven Verwerkingen van Persoonsgegevens worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van:

Sonepar SAS,

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Parijs, rue d'Astorg

25 (75008) en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer

585 580 202

En/of

Sonepar International SAS,

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Parijs, rue d'Astorg

25 (75008) en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer

433 890 845.

en/of

Sonepar verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens om met u te communiceren tijdens het aanwervingsproces en om uw sollicitatie voor de vacante functie te evalueren.

en/of

Sonepar Group entiteiten die op zoek zijn naar kandidaten en die u hebt gekozen om uw profiel te delen als onderdeel van onze pool van kandidaten optie.

Indien de hierboven vermelde entiteiten niet de Verwerkingsverantwoordelijken zijn, zal u op de hoogte worden gebracht van de identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Als u ervoor hebt gekozen om deel te nemen aan onze kandidatenpool en uw profiel beschikbaar hebt gesteld aan entiteiten van de Sonepar Groep, zullen rekruters van deze bedrijven toegang hebben tot uw profiel bij het zoeken naar kandidaten van wie het profiel past bij bepaalde vacante functies.

4. WIE BEOORDEELT MIJN AANVRAAG?

Hoewel we gebruik maken van een gemeenschappelijke digitale oplossing voor de volledige groep, wordt uw sollicitatie beoordeeld door de entiteit van de Sonepar Groep die de functie waarop u solliciteert, heeft geplaatst. Het aanwervingsproces als zodanig vindt plaats onder de uitsluitende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van deze entiteit.

5. OP WERKE GRONDSLAG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Sonepar verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar aanwervingsstrategie. Wij verwerken uw Persoonsgegevens ook voor precontractuele doeleinden als onderdeel van uw sollicitatie.

6. WELKE CATEGORIEN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

De persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden, kunnen onder meer bestaan uit:

 • Uw voor- en familienaam;
 • Post- en emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Professionele informatie zoals CV, motivatiebrieven, diploma’s, vergoeding;
 • Resultaten van persoonlijkheidstesten (indien het recruitment team dergelijke tests uitvoert); en
 • andere gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt, hoewel dit niet uitdrukkelijk vereist is als onderdeel van ons aanwervingsproces.

Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld of via onze recruteringsbedrijven  en/of externe vacature databanken.

7. HOE LANG WOREN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het aanwervingsproces en voor een periode van maximaal zes (6) maanden na uw laatste contact met Sonepar.

U kunt op elk moment vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist door een verzoek te sturen naar de contactpersoon vermeld in punt 11 hieronder "Wat zijn uw rechten?".

8. HOE WAARBORGT SONEPAR DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving heeft Sonepar redelijke technische (bijvoorbeeld  firewalls) en organisatorische (bijvoorbeeld een systeem met gebruikersnaam/wachtwoord, fysieke beveiligingsoplossingen) maatregelen genomen om uw

Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang door een derde.

Wij eisen van alle dienstverleners die uw Persoonsgegevens namens ons verwerken dat zij contractuele verplichtingen aangaan m.b.t. een vergelijkbare of hogere standaard.

9. AAN WIE KAN SONEPAR UW PERSOONSGEGEVENS BEKENDMAKEN?

Uw Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden door, en verstrekt worden aan personen die toegang tot deze gegevens nodig hebben voor de Doeleinden die in deze Policy beschreven zijn of om hun taken uit te voeren in de gevallen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Sonepar kan een deel van uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • Verwerkers of dienstverleners die namens Sonepar en in overeenstemming met haar instructies
 • handelen;
 • Andere bedrijven van de Sonepar Groep die over het algemeen onderworpen zijn aan identieke of gelijkwaardige regels inzake gegevensbescherming;.

Wij zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen aan derden worden verstrekt binnen een passend contractueel kader dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en de naleving van het Doeleinde van de Verwerking waarborgt.

10. AAN WIE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEDRAGEN WORDEN?  

Als gevolg van de internationale voetafdruk van de Sonepar Groep zijn sommige van de Ontvangers die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens (zoals entiteiten die behoren tot de Sonepar Groep en/of hun zakenpartners) buiten de Europese Unie gevestigd.

In dit geval zorgen we er vóór de overdracht voor dat de Ontvanger een passend niveau aan

gegevensbescherming biedt (bijvoorbeeld op basis van besluit inzake gepastheid dat door de Europese Commissie gevalideerd werd of op basis van standaard

contractuele bepalingen).

Door op de volgende link te klikken, krijgt u een lijst van de entiteiten die tot de Sonepar Groep behoren en de landen waarin ze actief zijn: https://www.sonepar.com/find-us/country-directory.html.

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor de overdracht van gegevens, alsook een kopie van de documenten met betrekking tot de desbetreffende waarborgen kunnen verkregen worden door een verzoek te sturen naar de contactpersoon die in punt 11  hieronder “Wat zijn mijn rechten?” vermeld wordt.

11. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U hebt recht op inzage tot en wijziging van uw Persoonsgegevens die door Sonepar verzameld werden, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw rechten omvatten:

 • Recht van inzage: u kunt een kopie krijgen van uw Persoonsgegevens die door sonepar verwerkt worden.
 • Recht op rectificatie: als u  van mening bent dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u om rectificatie vragen.
 • Recht op gegevenswissing: in bepaalde gevallen waarin de wet voorziet, kunt u verzoeken dat uw Persoonsgegevens verwijderd worden, in het bijzonder wanneer de Verwerking bij wijze van uitzondering gebaseerd is op uw toestemming en u die toestemming wilt intrekken of wanneer blijkt dat uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in het kader van de Doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar kan een wettelijke basis of legitieme reden hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren.
 • Recht van bezwaar: in bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens op grond van uw persoonlijke situatie. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar kan uw verzoek om dwingende legitieme redenen afwijzen.
 • Recht op beperking van de Verwerking: u kunt ook verzoeken om beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld schorsing) indien (i) uw Persoonsgegevens onjuist zijn, (ii) u gebruik gemaakt hebt van uw recht om bezwaar te maken of (iii) de gegevens niet langer nodig zijn voor de Verwerking, maar nog steeds nodig zijn om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: wanneer dit recht van toepassing is, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt, te ontvangen of, indien dit technisch mogelijk is, om deze aan een derde door te geven.
 • Standaard contractuele clausules: u heeft het recht om een kopie te krijgen van de door Sonepar ondertekende modelcontractbepalingen wanneer uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven.
 • Recht om instructies te geven betreffende het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw verlijden: U hebt het recht om Sonepar instructies te geven met betrekking tot het gebruik van uw  persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als uw toestemming verkregen wordt voordat uw  Persoonsgegevens verzameld worden, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar het volgende adres: Groupcompliance@sonepar.com. 

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Frankrijk is dit:

Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL
(French data protection authority)

3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris CEDEX 07 – France

Telephone: +33 (0)1 53 73 22 22

For information about the various supervisory authorities of the member States of the European Union please visit this webpage : https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

12. VERSIE

Deze policy kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd.

Wij raden u daarom aan deze policy regelmatig te raadplegen, zoals gepubliceerd op onze Corporate Website: www.sonepar.com.

Vertalingen van dit document kunnen voor interpretatie vatbaar zijn. Alleen de Engelse versie is bindend.

SONEPAR SAS

25, rue d’Astorg 75008 Paris − France

Tel.: +33 (0)1 58 44 13 13

www.sonepar.com

Alle rechten voorbehouden – Juli 2020