Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Raadpleging of gebruik van deze website (hierna de "Site") of de inhoud en diensten ervan, houdt in dat de gebruiker (hierna de "Gebruiker" en "U") volledig instemt met de hieronder vermelde algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden").

Inhoud

I. Verplichte verklaringen

II. Algemene gebruiksvoorwaarden

 

I. VERPLICHTE VERKLARINGEN

Deze site is uitgegeven door:

Sonepar

Société par Actions Simplifiée

Registered office : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris - France

RCS Paris : 585 580 202

Phone number: +33 (0)1 58 44 13 13

Maatschappeljke Kapitaal : 107 936 507,94€,

(Hierna “Sonepar”of de “Uitgever” of “We”)

De verantwoordelijke van de Uitgever is mevrouw Marie-Christine Coisne-Roquette, haar voorzitter.

De Site is gehost door:

SAP Deutschland

Societas Europaea

Walldorf, Germany

HRB 719915

Ontwerp en ontwikkeling

Het ontwerp en de ontwikkeling van de Site worden uitgevoerd door:

SAP Deutschland

Societas Europaea

Walldorf, Germany

HRB 719915

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Het gebruik van de Site en de Inhoud ervan (zoals beschreven in Sectie II, § 7) hieronder) is onderworpen aan uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiesbeleid, evenals alle bijkomende voorwaarden en bepalingen die op deze Site zijn vermeld.

Indien u er niet mee instemt gebonden te zijn door en u niet te houden aan al het voorgaande, mag u geen toegang hebben tot of gebruik maken van de informatie, Inhoud of de diensten die op deze Site worden aangeboden. Indien u niet akkoord gaat met een van de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op welbepaalde Inhoud, mag u het deel van de Site die dergelijke Inhoud bevat of de Inhoud zelf NIET gebruiken.

Deze Site is gewijd aan carrièremogelijkheden binnen de Sonepar Groep en aan vacatures die door Sonepar en de verschillende dochterondernemingen zijn gepubliceerd. Sonepar is de moedermaatschappij van de Sonepar-groep. Met "Sonepar-Groep" worden alle bedrijven, vennootschappen en andere entiteiten ("Gelieerde onderneming(en)") bedoeld die direct of indirect onder zeggenschap van Sonepar staan. In het kader van deze definitie betekent de term "zeggenschap" het bezit, direct of indirect, van ten minste vijftig procent (50%) van het aandelenkapitaal of de stemrechten.

Gelieve te noteren dat U op deze Site geen producten kan kopen. Voor informatie over de producten en diensten die worden geleverd door entiteiten van de Sonepar Groep, kunt u de lokale websites van die entiteiten raadplegen die u kunt vinden via de volgende link: https://www.sonepar.com/our-presence.html. Elke aankoop van producten en diensten via de websites van de entiteiten van de Sonepar Groep is onderhevig aan andere en onafhankelijke voorwaarden, zijnde de voorwaarden waarop de aankoop wordt gedaan.

2. Wijzigingen

De Gebruiksvoorwaarden kunnen door de Uitgever (zoals gedefinieerd in sectie I hierboven) te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden onmiddellijk in werking na publicatie ervan op deze Site. Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden die op deze Site zijn gepubliceerd regelmatig te raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van alle voorwaarden die op uw gebruik ervan van toepassing zijn.

3. Availability

De Uitgever behoudt zich het recht voor, op elk moment, om:

  • de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de Site (of tot bepaalde delen van de Site) voor te behouden aan een bepaalde categorie Gebruikers;
  • informatie of diensten die de Site bevat of waarnaar wordt gelinkt, te verwijderen of te wijzigen
  • de Site definitief of tijdelijk te onderbreken (bijvoorbeeld om updates uit te voeren).

4. Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding

    4.1. De Uitgever:

(i) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid of de inhoud van de op deze Site verstrekte informatie en/of de beschikbaarheid daarvan. Alle inhoud wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar";

(ii) verwerpt uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of garanties met betrekking tot het gebruik van deze Site of de Inhoud ervan (zoals hieronder gedefinieerd in Sectie II, § 7)).

    4.2. Wij zetten ons in voor de veiligheid van deze Site en de Inhoud ervan, maar kunnen geen enkele garantie of verklaring geven met betrekking tot de afwezigheid van onderschepping door derden van het gebruik van deze Site en/of de communicatie die via deze Site plaatsvindt, aanvallen of andere schadelijke elementen. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van frauduleuze handelingen van een derde op of via de Site, die zonder beperking de wijziging van de op de Site verstrekte informatie kunnen veroorzaken.

Wij raden u aan de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en voorzichtig te blijven bij het gebruik van deze Site en het internet en uw apparaten en gegevens te beschermen met passende en up-to-date veiligheidsmaatregelen.

    4.3. Sonepar of een met de Sonepar Groep gelieerde onderneming is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van zaken, contracten, inkomsten, gegevens, informatie of bedrijfsonderbreking) als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, deze Site of de Inhoud ervan, zelfs indien de Uitgever op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke actie die tegen de Uitgever wordt ondernomen met betrekking tot of in verband met deze Site, moet binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan bij de Uitgever worden ingediend en aan de Uitgever worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de actie verjaart.

    4.4. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij in geval van een rechtszaak tegen u (of het bedrijf waarvoor u werkt of dat u vertegenwoordigt) (i) vanwege het gebruik van de Site of van een via Internet toegankelijke dienst en/of (ii) vanwege enig gebruik van de Site dat niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Linken naar websites van derden

Deze Site kan links bevatten naar andere websites die niet door de Uitgever zijn gepubliceerd. In geen geval zal de Uitgever verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites van derden. Dergelijke links zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruiker opgenomen. De opname van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Sonepar en/of een van haar filialen met betrekking tot de inhoud ervan.

6. Hypertextkoppelingen

Het U (of een natuurlijke of rechtspersoon voor wie u werkt of namens wie u werkt) ten strengste verboden om hypertextkoppelingen naar de hele website of een deel daarvan te maken, tenzij u vooraf schriftelijke en discretionaire toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Sonepar hebt gekregen. Sonepar kan zijn toestemming en machtiging te allen tijde en met recht intrekken. Een dergelijke hypertextkoppeling zal op eenvoudig verzoek van Sonepar worden verwijderd.

7. Informatie over auteursrecht - Eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten en titels op de algemene structuur en inhoud van deze Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot producten, materialen, diensten, gegevens, informatiesoftware, audio, video, tekstgegevens en foto's, ontwerpen, modellen, tekeningen die op deze Site staan of via deze Site beschikbaar zijn, structuur, selectie, coördinatie, expressie, "look and feel" en rangschikking van de Site en de inhoud ervan (de "Inhoud")) is eigendom van, wordt beheerd door of is in licentie gegeven aan de Uitgever en/of bepaalde van zijn dochterondernemingen en/of zijn/hun respectieve licentiegevers, ongeacht of een copyrightsymbool of -vermelding al dan niet aanwezig is. Toegang tot deze Site verleent u (of enige andere natuurlijke of rechtspersoon) geen titel, recht of licentie op enige intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen of gepubliceerd door of op de Site.

Een aantal logo's, dienstmerken, handelsmerken, slogans en productnamen zijn op deze Site te vinden. Door ze op deze Site beschikbaar te stellen, verleent de Uitgever (noch een van haar filialen) u of enige andere natuurlijke of rechtspersoon geen licentie voor het gebruik daarvan of enige andere claim, belang of titel of enig soort recht daarop of daarop betrekking hebbend, noch zal dit worden uitgelegd als het verlenen daarvan.

Tenzij anders bepaald, mag deze Site en/of enige op deze Site gepubliceerde Content niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze naar een ander apparaat, server, website of naar of via een ander medium voor publicatie of distributie en/of voor enige commerciële onderneming, tenzij voorafgaande schriftelijke en discretionaire toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van de Uitgever specifiek is verkregen. 

Bij uitzondering mag de op deze Site gepubliceerde Inhoud in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of gedistribueerd, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of verzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden. Indien de Uitgever u deze toestemming echter wel verleent, moeten alle mededelingen over het bestaan of de eigendom van auteursrechten en andere eigendomsrechten (zoals het © Sonepar-symbool) op alle reproducties behouden blijven.

Indien u van mening bent dat uw werk op deze Site is gereproduceerd op een wijze die naar uw mening inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander intellectueel recht, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door een kennisgeving te sturen waarin het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk wordt geïdentificeerd en de delen van de Site waarvan u beweert dat deze inbreuk maken op het auteursrecht/het intellectuele recht. De kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht/intellectueel recht dient te worden gecommuniceerd naar het adres van de Uitgever zoals vermeld in sectie I) of naar haar e-mailadres (groupcompliance@sonepar.com).

8. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via deze Site worden verzameld, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het hier beschikbare privacybeleid voor kandidaten en, wat cookies betreft, in overeenstemming met het cookiebeleid.

9. Geen illegaal of ongeoorloofd gebruik

Het is ten strengste verboden deze Site of de inhoud ervan te gebruiken voor onwettige, ongeoorloofde, immorele of illegale doeleinden en/of te trachten op onwettige wijze toegang te verkrijgen tot of controle te verkrijgen over deze Site of de inhoud ervan, of een deel ervan, ter bevordering van een dergelijk motief.

10. Heersende taal

Deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, ons Cookiesbeleid en alle andere kennisgevingen die op deze Site zijn geplaatst, zijn opgesteld in het Engels. Hoewel vertalingen in andere talen van de voornoemde documenten beschikbaar kunnen zijn, zijn dergelijke vertalingen mogelijk niet actueel of volledig. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat in het geval van een conflict tussen de Engelstalige versie van de voorgaande documenten en andere vertalingen daarvan, de Engelstalige versie gepubliceerd op de Site heeft voorrang.

11. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Door deze Site te gebruiken, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de relevante rechtbanken van Parijs, Frankrijk, voor elke claim of oorzaak van een actie die voortvloeit uit, verband houdt met of valt onder de reikwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van deze Site, met dien verstande dat een dergelijke exclusiviteit van toepassing is op juridische acties die worden gestart door of ingesteld tegen Sonepar.

Laatste update gemaakt op 20 oktober 2020