ข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศทางกฎหมายและข้อกําหนดการใช้งาน

การปรึกษาหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") หรือเนื้อหาและบริการใดๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งร่วมถึงตัวผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้" และ "คุณ") ได้ยอมรับเงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนดการใช้งาน ("ข้อกําหนดการใช้งาน") ที่กําหนดไว้ด้านล่าง

เนื้อหา

1. คำประกาศบังคับ

2. ข้อกําหนดการใช้งานทั่วไป

1. คำประกาศบังคับ

เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดย:

โซเนปาร์

Société par Actions Simplifiée

Registered office : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris - France

RCS Paris : 585 580 202

Phone number: +33 (0)1 58 44 13 13

Capital social : 107 936 507,94€,

(hereinafter “Sonepar”or the “Publisher” or “We”)

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์คือนาง Marie-Christine Coisne-Roquette ประธาน

เว็บไซต์อยู่ภายใต้การดูแลของ[ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบเว็บไซต์ภายในองค์กร] , [ตําแหน่งของบุคคลดังกล่าว].

ข้อมูลการติดต่อ :[เพิ่มที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบที่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการที่ใช้บนเว็บไซต์ - ควรเป็นที่อยู่ทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา]

เว็บไซต์นี้โฮสต์โดย:

[ชื่อ]

[ชนิดของบริษัท]

[สํานักงานจดทะเบียน]

[หมายเลขทะเบียน]

[อีเมล]

[โทรศัพท์]

[ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย]

ความคิดและการพัฒนา

แนวคิดและการพัฒนาเว็บไซต์ดําเนินการโดย:

[ชื่อ]

[ชนิดของบริษัท]

[สํานักงานจดทะเบียน]

[หมายเลขทะเบียน]

[อีเมล]

[โทรศัพท์]

[ตัวแทนทางกฎหมาย - ไม่บังคับ]

2. ข้อกําหนดการใช้งานทั่วไป

1) การยอมรับข้อกําหนด

การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2, § 7) ด้านล่าง) คือเป็นการยอมรับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและนโยบายคุกกี้ของเรารวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่กําหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลเนื้อหาหรือบริการที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ใช้กับเนื้อหาเฉพาะคุณจะไม่สามารถใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังกล่าวหรือเนื้อหาทั้งหมดได้

เว็บไซต์นี้กำหนดให้ใช้กับโอกาสในการทํางานภายในกลุ่ม Sonepar รวมถึงข้อเสนองานที่เผยแพร่โดย Sonepar และ บริษัท ในเครือต่างๆ Sonepar เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม Sonepar "Sonepar Group" หมายถึง บริษัท สถานประกอบการ และนิติบุคคลอื่น ๆ ("กิจการในเครือ") ที่ควบคุมโดย Sonepar โดยตรงหรือโดยอ้อม สําหรับวัตถุประสงค์ของคําจํากัดความนี้คําว่า "การควบคุม" หมายถึงการครอบครองโดยตรงหรือโดยอ้อม o อย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ของทุนหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทําโดยบริษัทของ Sonepar Group โปรดปรึกษาเว็บไซต์ท้องถิ่นของหน่วยงานเหล่านั้นซึ่งสามารถพบได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้: https://www.sonepar.com/our-presence.html. การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Sonepar Group นั้นอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันและเป็นอิสระต่อกันนแล้วแต่ว่าจะซื้อจากที่ไหน

2) การแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกําหนดการใช้งานอาจได้รับการแก้ไขโดยผู้เผยแพร่ (ตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น) ได้ตลอดเวลา ข้อกําหนดการใช้งานที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลทันทีเมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์. เราขอแนะนําให้คุณอ้างถึงข้อกําหนดการใช้งานที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงตระหนักถึงข้อกําหนดทั้งหมดที่ควบคุมการใช้งานของคุณ

3) ความพร้อมใช้งาน

ผู้เผยแพร่ขอสงวนสิทธิ์ในการ:

ระงับขัดจังหวะหรือ จํากัด การเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนสงวนสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ (หรือบางส่วนของเว็บไซต์) เป็นหมวดหมู่ของผู้ใช้ที่กําหนด

ลบหรือแก้ไขข้อมูลหรือบริการที่มีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระงับเว็บไซต์อย่างชัดเจนหรือชั่วคราว (ตัวอย่างเช่นเพื่อดําเนินการอัปเดต)

4)  ข้อจํากัดความรับผิดและความเสียหาย

4.1 ผู้เผยแพร่:

(1) จะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือเนื้อหาของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้และ / หรือข้อมูลที่แสดง เนื้อหาทั้งหมดมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่";

(2) ปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด หรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วนที่ 2§ 7)).

4.2 เรายึดมั่นในความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้และเนื้อหา แต่ไม่สามารถให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการไม่มีการสกัดกั้นของบุคคลที่สามของการใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือการสื่อสารที่ดําเนินการผ่านการโจมตีหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําที่ฉ้อโกงโดยบุคคลที่สามในหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งอาจแต่ไม่จํากัดเพียงทําให้เกิดการแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

เราขอแนะนําให้คุณใช้ความระมัดระวังและยังคงระมัดระวังเมื่อใช้เว็บไซต์นี้และอินเทอร์เน็ตและปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลของคุณด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและทันสมัย

4.3 ไม่ว่าในกรณีใด Sonepar หรือพันธมิตรกลุ่ม Sonepar ใด ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อโดยตรงใด ๆ ความเสียหายโดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ลงโทษ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยบังเอิญ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสียหายสําหรับการสูญเสียธุรกิจ สัญญา รายได้ ข้อมูล หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเกิดจากการที่เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาได้ การกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะต้องยื่นและแจ้งให้ผู้เผยแพร่ภายในหนึ่ง (1) ปีของวันที่สาเหตุของการกระทําเกิดขึ้น.

4.4 ผู้เผยแพร่ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายกับคุณ (หรือ บริษัท ที่งานของคุณหรือเป็นตัวแทน) (1) เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ / หรือ (2) เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้

5)  ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่โดยผู้เผยแพร่ ผู้จัดพิมพ์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ลิงก์ดังกล่าวรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Sonepar และ / หรือ บริษัท ในเครือของเนื้อหาดังกล่าว

6)  Hypertext Links

การดําเนินการโดยคุณ (หรือบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายใด ๆ ที่คุณทํางานให้หรือในนามของ) ของ Hypertext Links ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามดุลยพินิจเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของ Sonepar Sonepar อาจถอนความยินยอมและการอนุญาตได้ตลอดเวลาและถูกต้อง ลิงก์ไฮเปอร์ข้อความดังกล่าวจะถูกลบออกตามคําขอของ Sonepar.

7)  ข้อมูลลิขสิทธิ์ – ทรัพย์สิน

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน, ลิขสิทธ์และสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และชื่อเรื่องเหนือโครงสร้างทั่วไปและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลิตภัณฑ์, วัสดุ, บริการ, ข้อมูล, ซอฟต์แวร์ข้อมูล, เสียง, วิดีโอ, ข้อมูลข้อความและภาพถ่าย,การออกแบบ, โมเดล, ภาพวาดที่มีอยู่ในหรือสามารถใช้ได้ผ่านเว็บไซต์นี้, โครงสร้าง, การเลือก, การประสานงาน, การแสดงออก, "รูปลักษณ์และความรู้สึก" และการจัดเรียงของเว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ("เนื้อหา")) เป็นของ, เป็นความควบคุมหรือให้เป็นสิทธิของผู้เผยแพร่และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยไม่คํานึงถึงว่าสัญลักษณ์หรือคําชี้แจงเกี่ยวกับลิขสิทธ์มีอยู่หรือไม่

โลโก้เครื่องหมายบริการเครื่องหมายการค้าสโลแกนและชื่อผลิตภัณฑ์จํานวนมากในเว็บไซต์นี้ โดยการทําให้พวกเขามีอยู่ในเว็บไซต์นี้ผู้เผยแพร่ (หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ )จะไม่ให้และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้หรือบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายอื่น ๆ ใบอนุญาตสําหรับการใช้งานดังกล่าวหรือการเรียกร้องผลประโยชน์หรือตําแหน่งอื่นๆ หรือสิทธิใด ๆในนั้นหรือที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถ ทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกคัดลอกทําซ้ําเผยแพร่ใหม่อัปโหลดโพสต์แสดงต่อสาธารณะเข้ารหัสแปลส่งหรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ ไปยังอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์หรือหรือผ่านสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่ายและ / หรือสําหรับองค์กรการค้าใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและดุลยพินิจของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของสํานักพิมพ์โดยเฉพาะ

ข้อยกเว้นเนื้อหาที่เผยแพร่บนไซต์นี้อาจทําซ้ำหรือแจกจ่ายในรูปแบบที่ไม่แก้ไขสําหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ ทําซ้ํา แสดง หรือส่งเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เผยแพร่โดยมิต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยสํานักพิมพ์ประกาศทั้งหมดเกี่ยวกับการดํารงอยู่หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (เช่นสัญลักษณ์ © Sonepar) จะถูกเก็บไว้ในการทําซ้ำทั้งหมด

หากคุณเชื่อว่างานของคุณได้รับการทําซ้ําในเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่คุณเห็นว่าเป็นลิขสิทธิ์หรือการละเมิดสิทธิทางปัญญาอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิมและส่วนของเว็บไซต์ที่คุณอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ / สิทธิ์ดังกล่าว การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิทางปัญญาจะต้องสื่อสารกับที่อยู่ของผู้เผยแพร่ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1) หรือที่อยู่อีเมล(groupcompliance@sonepar.com ).

8)  ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครที่นี่ [แทรกลิงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร]และเกี่ยวกับคุกกี้ตามนโยบายคุกกี้[แทรกลิงค์ของหน้านโยบายคุกกี้].

9)  ไม่มีการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ โดยมิให้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์และ / หรือพยายามเข้าถึงหรือควบคุมเว็บไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างผิดกฎหมายเพื่อเพิ่มเติมแรงจูงใจดังกล่าว

10) ภาษาที่แพร่หลาย

ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานโยบายคุกกี้ของเราและประกาศอื่น ๆ ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ได้รับการวาดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ แม้ว่าการแปลในภาษาอื่น ๆ ของเอกสารใด ๆ ที่กล่าวมาอาจมีอยู่ แต่การแปลดังกล่าวอาจไม่ทันสมัยหรือเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นคุณยอมรับว่าในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเอกสารก่อนหน้าฉบับภาษาอังกฤษและการแปลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นฉบับภาษาอังกฤษที่เผยแพร่บนเว็บไซต์จะมีผลเหนือกว่า

11) เขตอํานาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของฝรั่งเศสโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณรับทราบเขตอํานาจศาลพิเศษของศาลที่เกี่ยวข้องของกรุงปารีสฝรั่งเศสสําหรับการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากที่เกี่ยวข้องกับหรือตกอยู่ในขอบเขตของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้โดยมีเงื่อนไขว่าการผูกขาดดังกล่าวใช้กับการดําเนินการทางกฎหมายที่ริเริ่มโดยหรือนํามากับ Sonepar

อัปเดตล่าสุดเมื่อ[แทรกวันที่]