Welcome to Sonepar Thailand!

ปัจจุบันเรากาลังขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริการกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของเราในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น สามแผนกธุรกิจในประเทศไทยคือ : ธุรกิจจัดจาหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจงานโครงการและ ธุรกิจพลังงาน

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้