Nota prawna i warunki użytkowania

Przeglądanie lub korzystanie z tej strony internetowej (zwanej dalej "Stroną") lub jakiejkolwiek jej zawartości i usług wiąże się z  pełną akceptacją przez użytkownika (zwanego dalej "Użytkownikiem" i "Państwem") ogólnych warunków użytkowania ("Warunki użytkowania") określonych poniżej. 

Treść 

I.  Obowiązkowe deklaracje 

II.  Ogólne warunki użytkowania 

 

I. OBOWIĄZKOWE DEKLARACJE 

Niniejsza Strona jest publikowana przez: 

Sonepar

Société par Actions Simplifiée 

Siedziba: 25 rue d'Astorg, 75008 Paris - France  

RCS Paryż : 585 580 202 

Numer telefonu: +33 (0)1 58 44 13 13 

Kapitał społeczny : 107 936 507,94€, 

(dalej "Sonepar" lub "Wydawca" lub "My") 

Dyrektorem wydawniczym jest pani Marie-Christine Coisne-Roquette, jej przewodnicząca. 

Witryna jest hostowana przez:  

SAP Deutschland

Societas Europaea

Walldorf, Germany

HRB 719915

Koncepcja i rozwój 

Koncepcja i rozwój Strony jest podejmowany przez:  

SAP Deutschland

Societas Europaea

Walldorf, Germany

HRB 719915

 

II. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA 

1. Akceptacja Warunków 

Korzystanie ze Strony i jej Zawartości (zgodnie z  opisem w sekcji II, § 7) poniżej) jest uzależnione od akceptacji niniejszych Warunków użytkowania, naszej Polityki prywatności i naszej Polityki plików cookie,  a także wszelkich dodatkowych warunków określonych na tej Stronie.  

Jeśli nie zgadzają się Państwo na związanie i przestrzeganie wszystkich powyższych postanowień, nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu ani korzystać z informacji, treści lub usług świadczonych na tej Stronie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z dodatkowych warunków, które mają zastosowanie do poszczególnych treści, NIE mogą Państwo korzystać z części Strony, która zawiera taką treść lub samej treści. 

Ta Strona jest poświęcona możliwościom kariery w Grupie Sonepar, a także ofertom pracy publikowanym przez Sonepar i jego różne podmioty stowarzyszone.  Sonepar jest spółką dominującą Grupy Sonepar. "Grupa Sonepar" oznacza wszelkie spółki, korporacje i inne podmioty ("Podmioty stowarzyszone") kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Sonepar. Do celów niniejszej definicji termin "kontrola" oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) kapitału zakładowego lub praw głosu. 

Należy pamiętać, że nie można kupić żadnych produktów na tej Stronie. Aby uzyskać informacje dotyczące produktów i usług świadczonych przez podmioty Grupy Sonepar, należy zapoznać się z lokalnymi stronami internetowymi tych podmiotów, które można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.sonepar.com/our-presence.html.  Każdy zakup produktów i usług za pośrednictwem stron internetowych podmiotów Grupy Sonepar podlega różnym i niezależnym warunkom, czyli tym, na których dokonywany jest zakup. 

2. Zmiany

Regulamin może zostać zmieniony przez Wydawcę (zgodnie z definicją w punkcie I powyżej) w każdym czasie. Zmienione Warunki Użytkowania wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej Stronie.  Zachęcamy do regularnego odwoływania się do Warunków użytkowania opublikowanych na tej Stronie, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszystkich warunków regulujących korzystanie z nich. 

3. Dostępność

Wydawca zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do: 

  • zawieszenia, przerwania lub ograniczenia dostępu do całości lub części Strony, zastrzeżenia dostępu do Strony (lub niektórych części Strony) dla określonej kategorii Użytkowników; 
  • usuwania lub modyfikowania wszelkich informacji lub usług, które zawiera lub do których prowadzą łącza;  
  • zawieszenia Strony definitywnie lub tymczasowo (na przykład w celu przeprowadzenia aktualizacji).  

4. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania 

    4.1. Wydawca:

(i.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub treść informacji podanych na tej Stronie i / lub ich dostępność. Cała zawartość jest dostarczana "tak jak jest" i "w miarę dostępności";  

(ii.) wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub jakichkolwiek gwarancji dotyczących korzystania z tej Strony lub jej treści (zgodnie z definicją poniżej w sekcji II, § 7)).  

    4.2. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa tej Strony i jej treści, ale nie możemy udzielić żadnej gwarancji ani oświadczenia co do braku przechwycenia przez osoby trzecie korzystania z tej Strony i / lub komunikacji podjętej za jej pośrednictwem, ataków lub innych szkodliwych elementów.  Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieuczciwych działań osób trzecich na Stronie lub za jej pośrednictwem, które mogą, bez ograniczeń, spowodować modyfikację informacji podanych na Stronie.  

Zalecamy zachowanie należytej staranności i zachowanie ostrożności podczas korzystania z tej Strony i Internetu oraz ochronę urządzeń i danych za pomocą odpowiednich i aktualnych środków bezpieczeństwa.  

    4.3. W żadnym wypadku Sonepar ani żaden Podmiot Stowarzyszony Grupy Sonepar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, specjalne lub przypadkowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty działalności, umowy, przychodów, danych, informacji lub przerwy w działalności) wynikające z użytkowania lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania z niniejszej Strony lub jej treści, nawet jeśli Wydawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Wszelkie powództwa wniesione przeciwko Wydawcy w związku z niniejszą Stroną lub w związku z nią muszą zostać wniesione i zgłoszone Wydawcy w ciągu jednego (1) roku od daty powstania przyczyny powództwa, w przeciwnym razie zostanie ona przedawniona. 

    4.4. Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności wobec Państwa lub jakiejkolwiek strony trzeciej w przypadku postępowania sądowego wszczętego przeciwko Państwu (lub firmie, dla której Państwo pracują lub reprezentują) (i) z powodu korzystania ze Strony lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet i / lub (ii) z powodu korzystania ze Strony, które nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.  

5. Linki do stron internetowych osób trzecich 

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są publikowane przez Wydawcę. W żadnym wypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych osób trzecich. Takie linki są zamieszczane wyłącznie dla wygody. Zamieszczenie takiego linku w żaden sposób nie oznacza poparcia przez Sonepar i/lub którykolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych jego treści. 

6. Łącza hipertekstowe

mplementacja przez Państwa (lub jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, dla której Państwo pracują lub występują w jej imieniu) jakichkolwiek linków hipertekstowych do całości lub części Strony jest surowo zabroniona, chyba że uzyskano uprzednią pisemną uznaniową zgodę od należycie upoważnionego przedstawiciela Sonepar. Sonepar może wycofać swoją zgodę i upoważnienie w dowolnym czasie i zgodnie z prawem. Każdy taki link hipertekstowy zostanie usunięty na zwykłe żądanie Sonepar. 

7. Informacje o prawach autorskich – Własność 

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności i tytuły do ogólnej struktury i treści tej Strony (w tym między innymi do produktów, materiałów, usług, danych, oprogramowania informatycznego, audio, wideo, danych tekstowych i zdjęć, projektów, modeli, rysunków zawartych na tej Stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem, struktury, wyboru, koordynacji, wyrażenia, "wyglądu i działania" oraz rozmieszczenia Strony i wszelkich jej treści ("Treść") jest własnością, kontrolowaną lub licencjonowaną przez lub na rzecz Wydawcy i / lub niektórych jego podmiotów stowarzyszonych i / lub jego / ich odpowiednich licencjodawców, niezależnie od tego, czy symbol lub oświadczenie praw autorskich jest obecny, czy nie. Dostęp do tej Strony nie przyznaje Państwu (ani żadnej innej osobie fizycznej lub prawnej) żadnego tytułu, prawa lub licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej zawartej lub opublikowanej przez lub na Stronie. 

W niniejszej Stronie można znaleźć wiele logo, znaków usługowych, znaków towarowych, sloganów i nazw produktów. Udostępniając je na tej Stronie, Wydawca (ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych) nie udziela ani nie może być interpretowany jako udzielający Państwu  lub jakiejkolwiek innej osobie fizycznej lub prawnej licencji na korzystanie z nich lub jakiegokolwiek innego roszczenia, udziałów lub tytułów lub jakichkolwiek praw do nich lub z nimi związanych. 

O ile nie postanowiono inaczej, niniejsza Witryna i/lub jakiekolwiek Treści opublikowane na tej Witrynie nie mogą być, w całości ani w części, kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, transmitowane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób do innych urządzeń, serwerów, witryn internetowych lub za pośrednictwem innych środków przekazu w celu publikacji lub dystrybucji i/lub w jakimkolwiek przedsięwzięciu komercyjnym, chyba że uzyskano uprzednio pisemną i uznaniową zgodę upoważnionego przedstawiciela Wydawcy. 

W drodze wyjątku, treści opublikowane w niniejszej Stronie mogą być powielane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, w tym między innymi dystrybucja, reprodukcja, modyfikacja, wyświetlanie lub transmisja bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy jest surowo zabronione. Jednakże w przypadku udzielenia takiej zgody przez Wydawcę, na wszystkich reprodukcjach należy zachować wszelkie informacje dotyczące istnienia lub własności praw autorskich i innych praw własności (takich jak symbol © Sonepar). 

Jeśli uważają Państwo, że Państwa praca została powielony na tej Stronie w sposób, który Państwa zdaniem stanowi naruszenie praw autorskich lub innych praw intelektualnych, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez dostarczenie zawiadomienia wskazującego oryginalny utwór chroniony prawami autorskimi oraz części Strony, które Państwa zdaniem naruszają te prawa. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich/prawa intelektualnego należy przekazać na adres Wydawcy podany w punkcie I) lub na jego adres e-mail (groupcompliance@sonepar.com).  

8. Dane Osobowe 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem niniejszej Strony będą wykorzystywane zgodnie z Polityką Prywatności Kandydatów dostępną tutaj oraz, w odniesieniu do plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. 

9. Zakaz nielegalnego lub niedozwolonego użycia 

Surowo zabrania się wykorzystywania niniejszej Strony lub jakiejkolwiek jej zawartości do celów niezgodnych z prawem, nielegalnych, niemoralnych lub niedozwolonych i/lub podejmowania prób nielegalnego uzyskania dostępu lub kontroli nad całością lub częścią niniejszej Strony lub jej zawartości w celu realizacji takich zamierzeń. 

10. Dominujący język 

Niniejsze Warunki użytkowania, nasza Polityka prywatności, nasza Polityka plików cookie i wszystkie inne powiadomienia zamieszczone na tej Stronie zostały sporządzone w języku angielskim. Chociaż tłumaczenia któregokolwiek z powyższych dokumentów na inne języki mogą być dostępne, takie tłumaczenia mogą nie być aktualne lub kompletne. W związku z tym Użytkownik zgadza się, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją językową powyższych dokumentów a innymi tłumaczeniami odnoszącymi się do nich, pierwszeństwo ma wersja angielska opublikowana na Stronie. 

11. Jurysdykcja i prawo właściwe 

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim, bez względu na przepisy kolizyjne.  

Korzystając z tej Strony, Użytkownik przyjmuje do wiadomości wyłączną jurysdykcję odpowiednich sądów w Paryżu we Francji w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub podstaw powództw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z niniejszej Strony, związanych z nimi lub wchodzących w zakres niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z niniejszej Strony, pod warunkiem, że taka wyłączność ma zastosowanie do działań prawnych wszczętych przez Sonepar lub wniesionych przeciwko Sonepar. 

Ostatnia aktualizacja dokonana w dniu 20 Października 2020